ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కృతజ్ఞతలు చెప్పడం దేవునికి కృతజ్ఞతకలిగి జీవించడం కంటే ఎక్కువ, అది ఇతరులకు అతని దయగల పనుల గురించి తెలియజేయడం, తద్వారా వారు కూడా ఆయనను తండ్రి, విమోచకుడు మరియు అజేయుడైన ప్రభువుగా ఆయనను తెలుసుకోగలుగుతారు. అప్పుడు ఇతరులు వారి స్వరాలను మన స్వంత స్వరాలతో కలిసి దేవుని ప్రేమ విమోచించిన హృదయాల నుండి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతారు.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ దేవా, సర్వశక్తిమంతుడైన రాజు, ఈ రోజు కష్టమైన ప్రదేశాలలో మీకు సేవ చేసే వారందరినీ ఆశీర్వదించండి. అబ్బా తండ్రిగా మిమ్మల్ని తెలుసుకోవాల్సిన వ్యక్తులతో ఇతర సంస్కృతులలోని మిషనరీలందరికీ యేసు కృపను పంచుతున్నందుకు నేను ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞుడను. వారి మాటలను శక్తివంతం చేయండి, వారి జీవితాలను మరియు కుటుంబాలను రక్షించండి మరియు వారి ప్రయత్నాలను ఫలాలతో ఆశీర్వదించండి. నిజమైన కృతజ్ఞత అంటే మీ కృపను ఇతరులతో పంచుకోవడం అని అర్థం చేసుకోవడానికి దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు