ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు మన రక్షణ కొరకు వచ్చాడు ! ఎందుకు? ఎందుకంటే మనం నివసించే కాలము అంత సులభం కాదని ఆయనకు తెలుసు. మనం జీవిస్తున్న ప్రపంచం దుర్మార్గంలో చిక్కుకుందని ఆయనకు తెలుసు. అయితే, అది ఒక్కటి మాత్రమే వాస్తవికత కాదు. అతను తన సిలువ ద్వారా గొప్ప విజయాన్ని ఇచ్చాడు. మనం ఒకరినొకరు దయతో, శాంతితో పలకరించుకోవడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. అతను మా కోసం దయను శాంతిని కొన్నాడు.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, దయచేసి నా జీవితంలో ప్రతి రోజును ఎదుర్కునేటప్పుడు మంచి మరియు చెడుల మధ్య తేడాను గుర్తించడంలో నాకు సహాయపడండి. సాతాను నన్ను మోహింపజేయడానికి అనేక మార్గాలు ప్రయత్నించినప్పటికీ చెడును నేను తిప్పికొట్టునట్లు చేయండి. యేసు, నేను పాపిగా ఉన్నప్పుడు నన్ను నేను రక్షించుకోలేక పోయినప్పుడు నన్ను రక్షించటానికి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మీ దయను పంచుకున్నందుకు మరియు నాకు శాంతిని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. దీవించబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నేను యేసు నామములో నా కృతజ్ఞతలు మరియు మహిమను అర్పిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు