ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

రక్షణ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? ఏదో నిర్విరామంగా తప్పు జరిగిందనీ, దాన్ని మనం మార్చుకుని బాగుచేయాలని మన భావం నుండి వచ్చిందా? మనం నిరుత్సాహపడకుండా మరియు నిష్క్రమించకుండా మరింత సానుకూల దృష్టితో విషయాలను ప్రసారం చేయడం వల్ల ఇది వస్తుందా? ఇది అదృష్టవశాత్తు వచ్చిందా ? మనం నిష్కపటంగా నీతిమంతులమై, మన దారికి రావడానికి అర్హులం కాబట్టి అది వస్తుందా? ధర్మశాస్త్రములోని ప్రతిదానిని కఠినంగా పాటించడం వల్ల వస్తుందా? లేదు! రక్షణ మరియు క్షమాపణ "మన దేవుని సున్నిత దయ." అను ఒక మూలం నుండి వస్తాయి.

నా ప్రార్థన

నేను ఒప్పుకుంటున్నాను, తండ్రీ, కొన్నిసార్లు నేను నా రక్షణను సంపాదించడానికి ప్రయత్నించాను. ఇతర సమయాల్లో, నేను మీ దయ మరియు కరుణతో అది నాకు మంజూరు చేయబడింది కాబట్టి దానిని అణగత్రొక్కాను. ఈ రోజు, తండ్రీ, నేను మీ కోసం జీవించాలనుకుంటున్నాను: రక్షించబడటానికి లేదా విడుదల పొందటానికి కాదు, కానీ మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టడానికి మరియు మీ స్వభావం మరియు గుణలక్షణములను ప్రతిబింబించడానికి. నీ దయ మరియు కరుణ నన్ను పనికిరాని జీవన విధానం నుండి విమోచించాయి, నా గురించి చాలా మంది చిక్కుకున్నట్లు నేను చూస్తున్నాను. మీ రక్షణకు ధన్యవాదాలు, కానీ నేను చెప్పే, ఆలోచించే మరియు చేసే ప్రతిదానిలో ఆ రక్షణ యొక్క ఆనందాన్ని చూపించే విధంగా జీవించడానికి దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు