ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรอดมาจากไหน? มาจากความรู้สึกของเราว่ามีสิ่งที่ผิดและเราต้องเปลี่ยนแปลงและทำให้ดีขึ้นใช่หรือไม่? ความรอดมาจากการที่เรามองสิ่งต่างๆ ในแง่บวกมากขึ้น เพื่อที่เราจะไม่ท้อใจและเลิกล้มความตั้งใจใช่หรือไม่? ความรอดมาจากการมีโชคหรือครับ? เราได้รับความรอดเพราะเราเป็นคนชอบธรรมมีคุณธรรมและสมควรได้รับหรือครับ? ความรอดมาจากการเชื่อฟังคำสั่งอย่างเคร่งครัดทุกอย่างในกฎใช่หรือไม่? ไม่ใช่นะครับ! ความรอดและการให้อภัยมาจากแหล่งเดียวนั่นก็คือ "ความเมตตากรุณาของพระเจ้าของเรา" นะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ขอสารภาพว่ามีบางเวลาที่ข้าพระองค์พยายามที่จะได้รับความรอด บางเวลาข้าพระองค์ไม่ได้สนใจและเหยียบย่ำความเมตตาและพระคุณของพระองค์ พระบิดา ในวันนี้ ข้าพระองค์ต้องการที่จะอยู่เพื่อพระองค์: ไม่ใช่เพื่อที่จะได้รับการช่วยกู้หรือได้รับความรอด แต่เพื่อทำให้พระองค์พอพระทัย และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของพระองค์ ความเมตตาและพระคุณของพระองค์ได้ไถ่ผู้ที่ดำเนินชีวิตในทางที่ไร้ค่า ขอบพระคุณสำหรับความรอดของพระองค์ แต่ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความสุขแห่งความรอดในทุกอย่างที่ข้าพระองค์พูด คิดและทำ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น