ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรอดมาจากไหน? มาจากความรู้สึกของเราที่ว่ามีสิ่งที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง เราต้องเปลี่ยนแปลงและทำให้ดีขึ้นหรือ ความรอดมาจากการที่เรามองสิ่งต่างๆ ในแง่บวกมากขึ้น เพื่อที่เราจะไม่ท้อใจและเลิกล้มความตั้งใจหรือ ความรอดมาจากการมีโชคหรือ เราได้รับความรอดเพราะเราเป็นคนชอบธรรมมีคุณธรรมและสมควรได้รับหรือ ความรอดมาจากการเชื่อฟังคำสั่งของกฎทุกข้ออย่างเคร่งครัดหรือ ไม่เลย ความรอดและการให้อภัยมาจากแหล่งเดียวเท่านั้นคือ "ความเมตตากรุณาของพระเจ้าของเรา"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าขอสารภาพว่ามีบางครั้งที่ข้าพเจ้าพยายามจะรอดด้วยตัวเอง บางครั้งก็มองข้ามและเหยียบย่ำความเมตตาและพระคุณของพระองค์ไป ข้าแต่พระบิดา ในวันนี้ ข้าพเจ้าอยากจะอยู่เพื่อพระองค์: ไม่ใช่เพื่อจะได้รับการช่วยกู้หรือได้รับความรอด แต่เพื่อเอาใจพระองค์ และสะท้อนบุคลิกลักษณะของพระองค์ออกมา ความเมตตาและพระคุณของพระองค์ได้ไถ่ข้าพเจ้าจากการดำเนินชีวิตที่ไร้ค่า ขอบพระคุณสำหรับความรอดของพระองค์ แต่โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความสุขแห่งความรอดในทุกอย่างที่ข้าพเจ้าทำ พูด คิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น