ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కష్టమైన వ్యక్తులతో లేదా పరిస్థితులతో వ్యవహరించడంలో ప్రథమ లక్ష్యం మనము దేనినైతే ద్వేషిస్తామో ఆలాగు మారకుండా ఉండటమే అని ఒక స్నేహితుడు నాకు గుర్తు చేసేవాడు. అతను వ్యక్తిని ద్వేషించడం గురించి మాట్లాడటం లేదు, కాని మన చర్యలు మరియు ప్రేరణలలో చెడు, దుష్ట, చిన్న మరియు పాపంగా మారడానికి మనము ఇష్టపడటం లేదని ఆయన అర్థం. అప్రధానమైన మరియు అగౌరవమైన మార్గాల ద్వారా మనము దుష్టుని అధిగమించము. మనము చెడును అధిగమిస్తాము, సరైనదాన్ని చేయడం ద్వారా మరియు మన హృదయాలను మరియు జీవితాలను మంచితనంతో నింపడం ద్వారా దాన్ని తిరిగి అగాధంలోకి నడిపిస్తాము. యేసు కంటే మంచితో చెడును అధిగమించడానికి మనకు గొప్ప ఉదాహరణ మరొకటి లేదు.

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన దేవా, నా పట్ల విమర్శనాత్మకంగా, విరక్తితో, ప్రతీకారం తీర్చుకునే వారిని నేను వ్యతిరేకిస్తున్నందున దయచేసి నన్ను ఆ వ్యక్తిత్వము తో ఆశీర్వదించండి. దయచేసి క్రీస్తు స్వభావన్నీ మరియు ప్రభువును ప్రతిబింబించే విధంగా స్పందించడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు