ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు ఈ సత్యాన్ని ప్రకటించాడు, దేవుడు తన ప్రాణాలను అర్పించమని పిలుస్తున్నాడని గుర్తించాడు, తద్వారా అతని అనుచరులు అతనితో తన మహిమలో చేరవచ్చు. త్యాగం ఎప్పుడూ సులభం కాదు, కానీ తన శిష్యులకు తన చివరి గంటలలో ధైర్యం మరియు విశ్వాసం లేకపోయినప్పటికీ, యేసు తన త్యాగం వారిలో అత్యుత్తమమైన వాటిని తెస్తుందని నమ్ముతున్నాడు, ఆపై తన దయ మరియు కీర్తిని ఇతరులతో పంచుకునేందుకు వారిని నడిపిస్తాడు. (ఇది మనకు కూడా అదే చేయాలి!) ఈ రోజు మనం యేసు గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అనే వాస్తవం, వారిపై మరియు వారి తరువాత వచ్చిన ఇతరులపై ఆయన చూపిన శక్తివంతమైన ప్రభావం గురించి ఆయన సరైనవారనడానికి రుజువుపరుస్తుంది.

నా ప్రార్థన

ప్రభువైన యేసు, పాపం మరియు మరణం నుండి నన్ను విమోచన కోసం మీరు చేసిన సమస్తమునకు ధన్యవాదాలు. స్వర్గాన్ని విడిచిపెట్టి, మా మధ్య ఇక్కడ నివసించినందుకు ధన్యవాదాలు. కరుణ మరియు పాత్ర కలిగిన వ్యక్తి అయినందుకు ధన్యవాదాలు. వారు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టినప్పటికీ మీ స్వంతంగా ప్రేమించినందుకు ధన్యవాదాలు. సిలువను భరించినందుకు మరియు నా కోసం మరణించినందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు దేవదూతల సహవాసంలో మహిమతో తిరిగి వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని చూడాలని నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. మీకు సమస్త గౌరవం, కీర్తి, శక్తి, ప్రేమ మరియు ప్రశంసలు కలుగుగాక. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు