ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูประกาศความจริงเรื่องนี้ โดยตระหนักดีว่าพระเจ้าเรียกให้พระองค์มาสละชีวิตของพระองค์ เพื่อศิษย์ของพระองค์จะได้มีส่วนร่วมในสง่าราศีของพระองค์ การสละชีพไม่ใช่เรื่องง่าย ถึงแม้ว่าในคืนสุดท้ายนั้น พวกศิษย์ของพระองค์จะขี้ขลาดและขาดความเชื่อ แต่พระเยซูก็ยังคงเชื่อมั่นว่าการสละชีพของพระองค์นัั้นจะไม่สูญเปล่า มันจะทำให้ศิษย์ของพระองค์เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ และกล้าที่จะออกไปแบ่งปันเรื่องราวพระคุณและสง่าราศีของพระองค์กับคนจำนวนมาก (มันควรเกิดขึ้นกับเราเหมือนกัน) ความจริงที่เรายังคงระลึกถึงพระเยซูอยู่จนถึงทุกวันนี้ ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพระเยซูคิดถูก ที่ว่าการสละชีพของพระองค์นั้นจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อทั้งศิษย์รุ่นแรกและรุ่นต่อๆไปด้วย

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเยซูองค์เจ้าชีวิต สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อไถ่ข้าพเจ้าให้เป็นอิสระจากความบาปและความตาย ขอบคุณที่ยอมจากสวรรค์มาเพื่อลงมาอยู่กับพวกข้าพเจ้าในโลกนี้ ขอบคุณที่พระองค์เต็มไปด้วยความรักและมีลักษณะที่ดีเลิศ ขอบคุณที่พระองค์ยังคงรักคนของพระองค์ทั้งๆที่พวกเขาทอดทิ้งพระองค์ ขอบคุณที่ยอมถูกตรึงบนไม้กางเขนและตายแทนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตั้งตารอคอยวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาพร้อมกับสง่าราศีและทูตสวรรค์ของพระองค์ ขอพระเกียรติ พระสิริ อำนาจ ความรักและการสรรเสริญมีแด่พระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น