ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคำข้อนี้ ท้าทายมากเลยใช่ไหม เราแต่ละคนยอมมอบจิตใจของเราไว้กับพระเจ้าและตัวตนเก่าของเราก็ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วตอนที่เรามาเป็นคริสเตียน (โรมัน 6:6) พระเยซูเตือนเราว่าการยอมนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะทำทุกวัน (ลูกา 9:23) เราต้องทิ้งชีวิตเก่าที่เต็มไปด้วยบาปทุกๆวัน และเลือกที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซู เพื่อจะได้สอดคล้องกับพระคุณของพระเจ้า เมื่อเราเริ่มต้นปีใหม่นี้ ขอให้เราทำอย่างนี้จนเป็นปกตินิสัยฝ่ายจิตวิญญาณของเรา เพื่อให้เราตั้งใจถวายตนให้พระเยซูองค์เจ้าชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้การทรงนำของพระองค์ในแต่ละวัน

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ พระบิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้าอยากที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์และไม่ใส่ใจกับการยั่วยวนของซาตาน โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์และจับจิตจับใจข้าพเจ้าด้วยพระคุณของพระองค์ ในทุกวันนี้ที่ข้าพเจ้าตั้งใจอยู่เพื่อพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น