ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกซึ่งไม่มีอะไรแน่นอน ในโลกที่กำลังแสวงหามาตรฐานทางศีลธรรม ความรอดราคาแพงที่มาจากพระคุณพระเจ้ากำลังเรียกเรา ให้เราเปลี่ยนชีวิตเพื่อเป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า ทุกคนที่ได้รับพระคุณและปฏิเสธที่จะยึดเอาความชอบธรรมก็แสดงให้เห็นความโง่เขลา หรือความแข็งกระด้างของหัวใจของเขา ในยุคของเรานี้ การจะได้รับความรอดหมายถึงการยึดเอาความชอบธรรม ไม่ใช่เพื่อให้เราควรค่าแก่การที่จะได้รับความรอด แต่เพื่อให้พระคุณพระเจ้าจะเกิดผลในตัวเรา

Thoughts on Today's Verse...

In a world which has no absolutes, in a world in search of moral standards, salvation by the costly grace of God beckons us to change our lifestyles in response to God's grace. Anyone who receives grace and refuses to pursue righteousness demonstrates his/her ignorance or hardness of heart. In our day, in our time, to be saved means to pursue righteousness — not so that we may earn our salvation, but so that God's saving grace will not be fruitless in us.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์อาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่สับสน ซาตานมักจะบิดเบือนความแตกต่างระหว่างถูกและผิด ความดีและความชั่ว ศีลธรรมและการผิดศีลธรรม พระองค์ทรงแสนดีต่อข้าพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์วันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความชอบธรรมของพระองค์ที่ทรงให้ข้าพระองค์ผ่านทางพระเยซู "ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และความคิดของหัวใจของข้าพระองค์จะเป็นที่ชื่นชอบในสายพระเนตรของพระองค์ ศิลาแห่งชีวิตและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์" อธิษฐานผ่านทางพระเยซู เครื่องบูชาที่เสียสละไถ่บาปให้แก่ข้าพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Holy Father, I confess that I live in a confusing time. Satan is always distorting the distinction between right and wrong, good and evil, moral and immoral. Because you have been so gracious with me, may my life today reflect the righteousness you gave me through Jesus. "May the words of my mouth and the thoughts of my heart, be pleasing in your sight, my Rock and my Redeemer." Through Jesus, my atoning sacrifice I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ทิตัส 2:11-12

ความคิดเห็น