ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เตรียมตัว เตรียมพร้อม ไป!" คำพูดจากวัยเด็กของเราเหล่านี้มีความสำคัญมากสำหรับเราในวันนี้ เมื่อเราพยายามที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า พระเจ้าต้องการให้เรามีความพร้อม แต่การเตรียมตัวทั้งหมดในโลกนี้ ก็ไม่ได้มีความแตกต่างถ้าเราไม่ได้ทุ่มเทและถวายตน ที่จะทำในสิ่งที่เราทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า คุณจะทำอะไรในปีนี้ ในงันพรุ่งนี้ หรือในวันนี้ ก่อนที่เราจะ "เตรียมพร้อม" และ "ไป" ขอให้เราเตรียมตัวโดยการทุ่มเทเพื่อพระเจ้าและงานของพระองค์!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงเมตตา ข้าพระองค์รู้ว่าแผนงานและวิธีการของข้าพระองค์ อาจจะไม่ใช่แผนหรือวิธีการของพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้มมีความตั้งใจที่จะอ่านพระคัมภีร์ และฟังความต้องการของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ และให้ความมุ่งมั่นพยายามนำพระสิริ พระเกียรติและการสรรเสริญมาสู่พระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น