ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันง่ายมากที่เราจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นตัวกำหนดอารมณ์ความรู้สึกของเรา เปาโลเตือนกลุ่มคริสเตียนใหม่ที่ถูกข่มเหงว่า ชีวิตใหม่ของพวกเขาในพระคริสต์ได้นำความชื่นชมยินดีมาสู่พวกเขา แม้พวกเขากำลังเผชิญสถานการณ์ภายนอกที่รุนแรงก็ตาม ความชื่นชมยินดีของพวกเขาไม่ได้หายไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่พวกเขายอมรับถ้อยคำที่มีฤทธานุภาพแห่งความรอดด้วยความชื่นชมยินดี! ความชื่นชมยินดีนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของพวกเขา เพราะมันอยู่ในตัวอย่างจากพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา ในการสถิตอยู่ของพระองค์ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ และในความรอดที่ผ่านทางพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระบิดาบนสวรรค์ ขอทรงโปรดให้ความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก และขอทรงโปรดเสริมสร้างความชื่นชมยินดีนั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ที่จะพยายามใช้ชีวิตและมีทัศนคติที่เป็นตามตัวอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ โปรดช่วยข้าพระองค์ให้กลายเป็นตัวอย่างที่ดีของความชื่นชมยินดีทางจิตวิญญาณให้กับคนรอบข้าง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น