ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าและมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ เราก็จะได้รับพระพรที่ยอดเยี่ยมสองอย่าง อย่างแรก บาปของเราได้รับการอภัยและเรากำลังทำความสะอาดได้รับการชำระจากบาปเหล่านั้น เราต้องขอบพระคุณความรักที่เสียสละของพระเยซู อย่างที่สอง เราไม่ได้อยู่คนเดียวในการชำระจากบาปนี้ การมีสายสัมพันธ์ที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นท่ามกลางเหล่าผู้เชื่อที่แสวงหาพระเจ้าด้วยกัน และพบกันในพระองค์ สายสัมพันธ์นี้นี้ไม่ได้เป็นการบังคับหรือวางแผนไว้ แต่เพราะเป็นในแบบแผ่นดินสวรรค์

Thoughts on Today's Verse...

As we draw near to the Lord and live for him, two amazing blessings come our way. First, we find that our sins are forgiven and we're cleansed of those sins thanks to the loving sacrifice of Jesus. Second, we find that we are not alone in this wonderful cleansing. True fellowship among believers is built when folks seeking the Lord find each other in his presence. This fellowship isn't forced or contrived, just heavenly.

คำอธิษฐาน

ผู้เจ้าผู้ทรงอำนาจและบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะให้เกียรติการสิ้นพระชนม์ที่เสียสละของพระเยซูโดยการใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ มีเกียรติและไม่มีมลทิน ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์ได้รับการชำระจากบาปผ่านทางเลือดของพระเยซู และขอบพระคุณที่ทรงนำข้าพระองค์ไปหาคนอื่นๆ ที่มีชีวิตเพื่อพระองค์ ขอทรงโปรดทำให้ข้าพระองค์อยากที่จะรู้จักพระองค์ พระบุตรของพระองค์ และผู้เชื่อคนอื่นๆ มากขึ้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and holy God, I want to honor Jesus' sacrificial death by living a life that is pure, honorable, and holy. Thank you for providing my cleansing through Jesus' blood and leading me to others who live for you. Please intensify my hunger to know you, your Son, and other believers more. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 1:7

ความคิดเห็น