ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าและมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ เราก็จะได้รับพระพรที่ยอดเยี่ยมสองอย่าง อย่างแรก บาปของเราได้รับการอภัยและเรากำลังทำความสะอาดได้รับการชำระจากบาปเหล่านั้น เราต้องขอบพระคุณความรักที่เสียสละของพระเยซู อย่างที่สอง เราไม่ได้อยู่คนเดียวในการชำระจากบาปนี้ การมีสายสัมพันธ์ที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นท่ามกลางเหล่าผู้เชื่อที่แสวงหาพระเจ้าด้วยกัน และพบกันในพระองค์ สายสัมพันธ์นี้นี้ไม่ได้เป็นการบังคับหรือวางแผนไว้ แต่เพราะเป็นในแบบแผ่นดินสวรรค์

คำอธิษฐาน

ผู้เจ้าผู้ทรงอำนาจและบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะให้เกียรติการสิ้นพระชนม์ที่เสียสละของพระเยซูโดยการใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ มีเกียรติและไม่มีมลทิน ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์ได้รับการชำระจากบาปผ่านทางเลือดของพระเยซู และขอบพระคุณที่ทรงนำข้าพระองค์ไปหาคนอื่นๆ ที่มีชีวิตเพื่อพระองค์ ขอทรงโปรดทำให้ข้าพระองค์อยากที่จะรู้จักพระองค์ พระบุตรของพระองค์ และผู้เชื่อคนอื่นๆ มากขึ้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น