ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจำเป็นต้องได้รับการเตือน เช่นเดียวกับโยชูวา และชาวอิสราเอล ว่าพระเจ้าให้เรากฎบัญญัติของพระองค์มาเพื่อเป็นพระพรแก่คนของพระองค์ กฎบัญญัติช่วยให้คนอิสราเอลมีชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตประจำวันของพวกเขา ถ้าพวกเขาใช้ชีวิตในทางของพระเจ้า พระองค์สัญญาว่าพวกเขาจะได้รับการอวยพร นอกจากนี้พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง พระองค์รู้วิธีที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกับกฎแห่งจักรวาลของพระองค์ กฎบัญญัติของพระองค์ไม่ได้จะขัดขวางหรือแทรกแซงความสุขและประสบการณ์ของคนของพระองค์ แต่จะช่วยให้พวกเขามีความเจริญและประสบความสำเร็จในชีวิต เปาโลย้ำเตือนเราซ้ำในกาลาเทียว่า เราไม่อยู่ภายใต้กฎอีกต่อไป แต่การที่เรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ลักษณะที่สะท้อนออกมาให้เห็นคือลักษณะของพระเยซู ผู้ที่เติมเต็มกฎบัญญัติและนำพระพรที่พระเจ้าตั้งใจให้เรามาตลอดมาถึงเรา สิ่งสำคัญ: การทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า และการใช้ชีวิตตามลักษณะของพระองค์ก็เป็นพระพรสำหรับเรา!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการพูดของพระองค์ในถ้อยคำพูดของมนุษย์ เพื่อให้ข้าพระองค์สามารถรู้วิธีที่จะอยู่เพื่อพระองค์ได้ดีขึ้น ข้าพระองค์รู้ว่าการเชื่อฟังพระองค์จะเป็นพระพรแก่ข้าพระองค์และคนรอบข้าง ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้มีลักษณะและความเมตตาของพระองค์สำแดงอย่างเต็มที่ในชีวิตและการเป็นตัวอย่างของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น