ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าแสดงความรักให้เราเห็น เพราะพระองค์รักเรา ที่พระเจ้าแสดงความรักให้เราเห็น ก็เพราะรู้ว่าเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีความรัก พระเจ้าแสดงความรักให้กับเราเห็น เพราะพระองค์อยากแสดงฤทธิ์อำนาจให้คนทั้งโลกได้เห็น พระเจ้าแสดงความรักให้กับเราเห็น ก็เพราะพระองค์อยากให้เรารู้ถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ช่วยกู้เราได้ พระเจ้าแสดงความรักให้กับเราเห็น ก็เพื่อเราจะได้ยำเกรง ถวายเกียรติ และเทิดทูนพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

God demonstrates his love to us because he is loving. God demonstrates his love to us because he knows we would be lost without it. God demonstrates his love to us because he wants to show his power to the peoples of the world. God demonstrates his love for us because he wants us to know his awesome might to save. God demonstrates his love for us so we will deeply respect, honor, and revere him.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับฤทธานุภาพและอำนาจของพระองค์ ขอสรรเสริญสำหรับความรักและพระคุณของพระองค์ ขอสรรเสริญด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณ ขอสรรเสริญด้วยการก้มกราบลงด้วยความเคารพยำเกรง เพื่อถวายเกียรติและยกย่องพระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และมีชีวิตแต่เพียงผู้เดียว ขอพระเกียรติ พระสิริ และการสรรเสริญเป็นของพระองค์ ในจิตใจ และในชีวิตของข้าพเจ้าตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Almighty God, I praise you for your majesty and might. I praise you for your love and your grace. I praise you with my heart full of thanks. I praise you with my head bowed low in reverence, to honor and glorify you, the only true and living God. May honor and glory and praise be yours in my heart and in my life as long as I live on this earth. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โยชูวา 4:23-24

ความคิดเห็น