ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์กับเรา เพราะพระองค์ทรงรัก พระเจ้าแสดงให้เห็นถึงความรักของพระองค์เพราะพระองค์รู้ว่าเราจะหลงหายไปหากไม่มีความรัก พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์กับเราเพราะพระองค์ต้องการที่จะแสดงอำนาจของพระองค์เพื่อให้คนทั้งโลกได้เห็น พระเจ้าแสดงให้เห็นถึงความรักของพระองค์สำหรับเราเพราะพระองค์ต้องการให้เรารู้ถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่จะช่วยเรา พระเจ้าแสดงให้เห็นถึงความรักของพระองค์ เพื่อให้เรายำเกรง ถวายเกียรติ และเทิดทูนพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและบริสุทธิ์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับฤทธานุภาพและอำนาจของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความรักและพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญด้วยใจขอบพระคุณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอก้มกราบนมัสการพระองค์ด้วยความเคารพ ถวายเกียรติแด่พระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าแท้จริงและมีชีวิตเพียงผู้เดียว ขอพระเกียรติ พระสิริ และการสรรเสริญเป็นของพระองค์ ในจิตใจ ในชีวิตของข้าพระองค์ตราบเท่าที่ข้าพระองค์มีชีวิตในโลกนี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น