ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อย่าให้เราคิดว่ามีแต่ที่โบสถ์หรือในวิหารอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่เราสามารถร้องเพลงสรรเสริญได้อย่างชื่นบาน เวลานี้เดี๋ยวนี้เราก็ทำได้ เราสามารถเปิดเพลงคริสเตียนฟังไปแล้วร้องขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าคลอเสียงเพลงนั้นไป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสรวงสวรรค์ ขอบคุณที่พระองค์ได้สร้างมนุษย์มาพร้อมกับพรสวรรค์ในด้านเสียงเพลง ผู้ที่ได้มาขีดเขียนบทเพลงให้ร้องสรรเสริญพระองค์กัน เสียงเพลงเหล่านี้นำความชื่นใจมาให้ โปรดพึงพอใจกับเสียงเพลงที่พวกเราร้องสรรเสริญพระองค์กัน มันสื่อถึงความรักและความขอบคุณจากใจของพวกเราต่อพระองค์ สำหรับพระพรที่หลั่งไหลมาสู่ชีวิตของพวกเรา ขอขอบคุณพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น