ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความที่บอกถึงการมีเกียรติอย่างเป็นสุขนี้มาจากน้องชายของพระเยซู เขามีประสบการณ์และไม่เพียงแต่ใช้สอนคนอื่นเท่านั้น! ยากอบรู้ว่าสิ่งนี้มีค่า "ที่จะยึดถือ" และ "ตั้งมั่น" เมื่อความเชื่อของเขาถูกข่มเหง เขายืนยันว่าพระเจ้ารักเราและบอกว่าพระองค์ได้สัญญาถึงสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับเรา เขารู้ว่าในที่สุดแล้ว ช่วงเวลาของการทดลองของเราจะกลายเป็นช่วงเวลาแห่งพระพร ยากอบต้องการให้เรารู้ว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรให้เรามีชีวิต! นี่คือเหตุที่พระองค์ส่งพระเยซูมายังไงล่ะครับ (ยอห์น 10:10)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าและพระบิดา ขอบพระคุณสำหรับทุกครั้งที่พระองค์ทำให้ข้าพระองค์เข้มแข็ง เมื่ออยู่ภายใต้การข่มเหง และทรงดูแลข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์เหนื่อยและพร้อมที่จะล้มเลิก ขอทรงให้ "ความอุตสาหะ" ในส่วนลึกภายในจิตวิญญาณของข้าพระองค์ และให้ข้าพระองค์มีจิตใจที่จะยืนหยัด เพื่อที่ข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์ ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกของข้าพระองค์จะเป็นอย่างไร อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น