ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อย่าให้เราร้องเพลงแห่งความชื่นชมยินดีในพระเจ้า เฉพาะที่โบสถ์หรือที่บ้านเลยครับ ให้เราฟังเพลงคริสเตียนเมื่อเราร้องเพลงเพื่อขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้าของเราในวันนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณที่ประทานเสียงเพลงให้แก่เรา ผู้ที่พระองค์ทรงสร้าง ขอบพระคุณพระองค์สำหรับผู้ที่เขียนเพลงและแบ่งปันบทเพลงแห่งการสรรเสริญ ที่นำความชื่นชมยินดีมาสู่จิตใจของข้าพระองค์ ขอให้พระองค์พอพระทัยกับคำสรรเสริญของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ฟังและร้องถึงความรักที่ข้าพระองค์มีต่อพระองค์ และจิตใจของข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการอวยพระพรที่ทรงเทลงมาแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น