ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การช่วยเหลือ! การปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ! การอภัยบาป! ทั้งสามอย่างอยู่ในข้อความสั้นๆ นี้ แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด น่าจะเป็นคำพูดที่ว่า "พระบุตรที่พระเจ้ารัก" พระเจ้าไม่ได้ช่วยเราแบบมีแผนหรือข้อความ หรือกระบวนการที่เป็นระบบระเบียบ แต่ตรงข้าม พระองค์นำสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับพระองค์ และให้พระเยซูเป็นความรอดของเรา ซึ่งเป็นราคาที่สูงมาก ความรักที่พระองค์มีนั้นมากล้น และผลที่ได้คือของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และพระบิดาที่รัก คำพูดหรือการกระทำของข้าพระองค์คงไม่สามารถจ่ายคืนพระองค์ได้ สำหรับของขวัญที่พระองค์มีให้ข้าพระองค์ในพระเยซู พระเยซู ผู้ที่ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับการเสียสละของพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์มีน้ำตาที่เปี่ยมไปด้วยการโมทนาขอบพระคุณอย่างชื่นชมยินดี สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำ สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้สร้างข้าพระองค์ และสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ต้องจ่ายไป ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ และขอมอบถวายชีวิตของข้าพระองค์เป็นเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น