ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสร้างเราขึ้นมา ในขณะที่เราอยู่ในท้องแม่ พระองค์ทรงสร้างเราด้วยความรักความเอาใจใส่ ด้วยพระประสงค์ในชีวิตของเรา และด้วยคำสัญญาที่ว่าพระองค์จะอยู่กับเราเสมอในทุกย่างก้าว พระเจ้าทรงห่วงใยเรา มากกว่าที่คนเลี้ยงแกะที่ดีที่สุดห่วงใยแกะของเขา ดังนั้นขอให้เราใช้ชีวิตแบบคนที่รู้จักผู้นำ ผู้สร้าง และกษัตริย์ของเรา ขอให้เราแสดงลักษณะของพระองค์ แบ่งปันพระคุณของพระองค์ แผ่ขยายความเมตตาของพระองค์ และเสนอการให้อภัยของพระองค์แก่คนอื่น ขอให้เราแสดงตนว่าเราเป็นของพระองค์

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์ขอบพระคุณอย่างแท้จริง ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพระองค์ เป็นพ่อ และเป็นวีรบุรุษของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์อย่างจริงจัง ที่จะแสดงถึงลักษณะและความเมตตาของพระองค์ ให้แก่คนที่อยู่รอบข้าง ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น