ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรคือพื้นฐานของความสุขของเรา? ถ้าเป็นสิ่งของภายนอก เราทุกคนมีปัญหาแน่ เพราะไม่ช้าก็เร็ว สิ่งเหล่านี้ก็จะเน่าเปื่อย ผุพังหรือหมดไป เปาโลกล่าวว่าเขาได้เรียนรู้เคล็ดลับในการใช้ชีวิตอยู่เหนือสิ่งต่างๆ ของชีวิต ความลับนั้นคือพระเยซูคริสต์ พระเยซูเป็นความเชื่อมั่นของเขาว่าไม่ว่าสิ่งที่อยู่ที่นี่จะเป็นอย่างไร เขาไม่ได้อยู่คนเดียว ไม่ว่าสิ่งต่างๆ อาจดูยากลำบาก ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ได้ถาวร ไม่ว่าชีวิตจะยากแค่ไหน พระเยซูจะทำให้เขามีความเข้มแข็งที่จะเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้ เปาโลแน่ใจว่าพระเยซูจะทำเช่นนี้สำหรับคุณและผมเช่นกัน!

Thoughts on Today's Verse...

What's the basis of our happiness? If it's our outward circumstances, we're all in trouble because sooner or later, these aren't going to be too good. Paul said he had learned the secret to living above life's circumstances. That secret was Jesus Christ. Jesus was his assurance that no matter how difficult our problems might be, they were not permanent. No matter how hard life was, Jesus would give him the strength to persevere. Paul is just as sure that Jesus will do this for you and me!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งสง่าราศีและผู้ทรงฤทธานุภาพ ขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวแห่งอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในพระคัมภีร์ เรื่องราวเหล่านั้นทำให้ข้าพระองค์กล้าหาญและให้ความหวังเมื่อข้าพระองค์ต้องเผชิญกับปัญหาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูสามารถช่วยข้าพระองค์ รักษา และอยู่กับข้าพระองค์ให้ผ่านความยากลำบากของข้าพระองค์ในวันนี้ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ไม่ได้เข้าไปหาพระองค์ และไม่บอกปัญหาของข้าพระองค์อย่างตรงไปตรงมากับพระองค์ โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องการความเข้มแข็งแรง การปลอบประโลม และการอยู่ด้วยของพระคริสต์ในวันนี้ อธิษฐานในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ พระเยซู อาเมน

My Prayer...

God of glory and might, thank you for the stories of your great power in the Bible. They give me courage and hope when I face my problems. I believe Jesus can deliver me, sustain me, and uphold me through my difficulties today. Please forgive me for those times when I didn't turn to you and honestly talk to you about my struggles. O LORD, I need the strength, the comfort, and the presence of Christ today. In the name of my Savior Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 4:13

ความคิดเห็น