ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความชอบธรรม สันติสุข การเข้าถึง พระคุณ ความหวัง และสง่าราศี ช่างเป็นของขวัญที่สุดยอดจริงๆ ของขวัญเหล่านี้เป็นของเราเพราะสิ่งเดียว เหตุผลเดียว ผู้เดียวนั่นคือพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรานั่นเอง ความเชื่อในพระเยซูเปิดประตูสู่ความชื่นชมยินดีในความหวังที่เราจะได้รับเกียรติจากพระเจ้าอย่างแน่นอน เพราะในเวลาที่เราเจอกับความทุกข์ยาก ความหวังนี้ก็มีค่ายิ่ง และในเวลาที่เราสุขสบาย ความหวังนี้ก็ให้สัญญาถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ไม่ว่าจะเจอกับเรื่องดีหรือร้าย ความหวังนี้ก็จะช่วยเสริมกำลังให้เราอยู่เพื่อพระคริสต์ได้ มีวีดีโอ VerseoftheDay.com ของคุณฟิวส์แวร์ท้ายบทให้รับชมได้ครับ

Thoughts on Today's Verse...

Justified, peace, access, grace, hope, and glory — what a wonderful collection of gifts! Each of these gifts is ours because of One — One reason, One person, and One Lord: Jesus Christ, the Son of God and our Savior. Our faith in Jesus opens the door for us to rejoice in our assured hope of sharing in God's glory. In troubling times, this hope is precious. In good times, this hope promises us even greater things. In every circumstance, this hope can empower us to live for Jesus.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่ออวยพรข้าพเจ้าผ่านทางความรอดของพระองค์ ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ สำหรับคำสัญญาที่จะเสด็จกลับมาและคำเชิญชวนให้ข้าพเจ้าเข้าไปอยู่ร่วมในสง่าราศีของพระองค์นั้น โปรดเร่งเวลานั้นและชำระข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์เพื่อรับใช้พระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

I praise you, Lord Jesus, for all that you've done to bless me with your salvation. I praise you, dear Lord, for your promise to return and invite me to share in your glory. Speed that day and purify me for your service. In the name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 5:1-2

ความคิดเห็น