ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคริสต์ยอมตายเพื่อคนบาป พระคริสต์ยอมตายเพื่อผม ถ้าไม่มีการสละชีพของพระองค์ ถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้า ผมก็หมดปัญญาที่จะช่วยกู้ตัวเองได้ หรือทำให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าได้ พระเยซูทำในสิ่งที่ผมไม่มีทางทำได้ และจ่ายหนี้บาปที่ผมไม่มีวันจ่ายได้ พระองค์ทำเพื่อผม ไม่ใช่เพราะผมดีพอ หรือมีค่าคู่ควรกับการตายของพระองค์ แต่เป็นเพราะผมนั้นช่างไร้ค่าสิ้นดี ถ้าปราศจากพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ผู้ยอมสละชีพเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ ไม่รู้จะสรรหาคำพูดใดมาแสดงความขอบคุณต่อพระองค์ สำหรับของขวัญแห่งพระคุณของพระองค์ ที่พระองค์ต้องจ่ายด้วยราคาแพงลิบลิ่ว แต่มีค่าเหลือเกินสำหรับข้าพเจ้า ขอถวายเกียรติยศ ศักดิ์ศรีและคำสรรเสริญแด่พระบิดาของข้าพเจ้าผู้นั่งอยู่บนบัลลังก์ รวมทั้งองค์พระเยซูคริสตเจ้าผู้ยอมถูกตรึงบนไม้กางเขน ข้าพเจ้าขอถวายคำขอบพระคุณนี้แด่ชื่อของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น