ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ ที่พระคัมภีร์ไม่เคยบอกแค่ว่าพระเจ้ารักเรา แต่พระคัมภีร์บอกว่า "พระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์..." "ในความรักนี้ ไม่ใช่ความรักที่เรารักพระเจ้า แต่เป็นความรักที่พระเจ้ารักเราและให้..." "เพราะพระเจ้าทรงรักโลกนี้ จนได้ประทาน..." ความรักเป็นมากกว่าอารมณ์ หรือความตั้งใจ ความรักที่แท้จริง ความรักที่เป็นการไถ่ ความรักในแบบพระเจ้าเป็นความรักที่มีกรกระทำ เป็นการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พระเยซูทำมากกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเรา พระองค์สละทุกสิ่ง ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทำในเวลาที่เราต้องการในสิ่งนั้นมากที่สุด พระองค์สำแดงความรักของพระองค์ในขณะที่เราเป็นคนบาป

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์เพราะสิ่งที่ทรงทำเพื่ือข้าพระองค์ เพราะทรงเป็นผู้ที่พระองค์เป็น เพราะคำสัญญาที่ทรงมีให้ เพราะความสัตย์ซื่อที่ทรงมี และเหนือสิ่งอื่นใด พระบิดา ข้าพระองค์รักพระองค์เพราะพระเยซูที่สำแดงความรักว่าพระองค์รักข้าพระองค์มากแค่ไหน ขอทรงโปรดให้กำลังแก่ข้าพระองค์ที่จะแสดงความรักโดยการรับใช้และการให้แก่ผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระเยซูได้ทำ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น