ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฐานะที่เราเป็นสิ่งมีชีวิตพระเจ้าสร้าง เรามีค่ามากขึ้นกว่าสัตว์ มีบางอย่างที่โดดเด่นและพิเศษเกี่ยวกับมนุษย์เมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้างอื่นๆ พระเจ้าทรงสร้างให้เราที่จะปกครองโลกของสัตว์ ปกครอลงไม่ได้หมายความว่าทำลาย! เพราะการทรงสร้างเป็นส่วนหนึ่งของพยานของพระเจ้าเกี่ยวกับพระองค์เอง (สดุดี 19 และโรม 1:20) แน่นอนว่าเราไม่ต้องการที่จะทำลายพยานนั้น ในความเป็นจริง การที่เราถูกสร้างตามลักษณะของพระเจ้า เราต้องปกครองด้วยความเมตตา กรุณาและความใส่ใจ เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงใช้

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์เห็นความงามของการทรงสร้างของพระองค์ ปกป้องข้าพระองค์จากการไม่เห็นคุณค่า นำข้าพระองค์ในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่พระองค์อวยพรให้แก่ข้าพระองค์อย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น ขอทรงนำการตัดสินใจของข้าพระองค์ในทางที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ขอให้วิถีชีวิตและชีวิตส่วนตัวของข้าพระองค์ ไม่สร้างความเสียหายต่อความงามที่พระองค์ทรงสร้างในโลกของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น