ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตของพระเยซูคือการเปลี่ยนแปลง การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคือการเปลี่ยนแปลง ข่าวประเสริฐของพระเยซูคือการเปลี่ยนแปลง ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณแห่งพระเยซูคือการเปลี่ยนแปลง การประกาศเรื่องของพระเยซูคือการเปลี่ยนแปลง การทำงานของพระเยซูคือการเปลี่ยนแปลง พูดอีกนัยหนึ่งคือ พระเยซูเป็นกุญแจสำคัญ เป็นศูนย์กลาง ศูนย์รวม และเป็นหัวใจของสิ่งที่เราทำและสาเหตุที่เราทำ เปาโลยังเตือนเราอีกด้วยว่าพระเยซูคริสต์เป็นเป้าหมายของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์สารภาพว่าในความกระตือรือร้นของข้าพระองค์ที่จะช่วยคนอื่นๆ บางครั้งข้าพระองค์ไม่ได้มองที่อำนาจของพระเยซู ที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา แต่พึ่งพากำลังที่อ่อนแอของตนเอง ในการที่ข้าพระองค์พยายามที่จะรู้จักกับพระคริสต์มากขึ้นอย่างบริบูรณ์ และเป็นพยายามที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์ในลักษณะนิสัยประจำวันของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะนำคนอื่นๆ มาหาพระองค์และเป็นเหมือนพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระนามเหนือนามอื่นใด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น