ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โมเสสเริ่มข้อความอำลาของเขาต่อชาวอิสราเอลด้วยการตือนเรื่องการไม่เชื่อฟังพระคำพระเจ้าของพ่อแม่พวกเขาจนถึงการเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญา เมื่อโมเสสตายชาวอิสราเอลเหล่านี้จะต้องตามผู้นำคนอื่นๆ นอกเหนือจากโมเสสเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขา โมเสสต้องการให้พวกเขารู้ว่าผู้นำที่แท้จริงของพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลย พระเจ้าได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขาในยุคของโมเสส ตอนนี้พระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของพวกเขาผ่านทางโยชูวา พวกเขาจะมีเรื่องราวการปลดปล่อยของพระเจ้ามากมาย ที่จะเล่าต่อลูกหลานของพวกเขา พวกเขาจะเป็นพยานถึงอำนาจของพระเจ้าและความสัตย์ซื่อของพระองค์ แต่พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งเดียวกันนี้ ซึ่งพ่อแม่ของพวกเขาได้ละเลยและต้องมีความเชื่อที่บรรพบุรุษของพวกเขาไม่ได้มี!

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ พระเกียรติและพระสิริเป็นของพระองค์ ที่ทรงกระทำการอันยิ่งใหญ่เพื่อไถ่ ช่วยเหลือ เติมเต็มและอวยพรคนของพระองค์ในทุกยุคสมัย พระเจ้า ข้าพระองค์ขออธิษฐานที่พระองค์จะอวยพรคนของพระองค์ในยุคนี้ให้มีความเชื่อที่รอคอยถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ให้มีใจที่เชื่อฟังพระคำของพระองค์ และให้มีตาที่มองเห็นงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ยังไม่ได้กระทำให้สำเร็จ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น