ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสดุดีนี้เป็นคำสดุดีแห่งความหวังและความเชื่อ ในประวัติศาสตร์ความสัตย์ซื่อที่พระเจ้าได้ช่วยคนอิสราเอลคนของพระองค์มา เป็นเครื่องเตือนใจเราเสมอว่าเราสามารถวางใจในพระองค์ที่จะช่วยเราได้ ในขณะที่ในเวลามนุษย์มักจะคิดว่าพระเจ้ามาช้า แต่จากประวัติศาสตร์เราก็เห็นแล้วว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเรา จะช่วยเราและอวยพรคนของพระองค์ในเวลาของพระองค์ ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด เราต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและทรงตั้งใจฟังเสียงแห่งความสิ้นหวัง ความเสียใจ ความเจ็บปวดและความกลัวของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ข้าพระองค์ขอที่พระองค์จะอวยพรคนของพระองค์ในทุกๆที่ที่กำลังมีปัญหา ขอทรงให้กำลังพวกเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอวยพรพวกเขาด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสถานการณ์ของพวกเขา ขอทรงรับฟังเสียงร้องจากคนของพระองค์และทรงกระทำอย่างรวดเร็วในการที่จะปกป้องและรักษาพวกเขา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น