ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การให้อภัยเป็นเหมือนพระพรที่หอมหวาน แต่พระเจ้าทำมากกว่าการให้อภัย! พระองค์ชำระและลืม พระองค์ไม่ได้หวงในการให้ความรักของพระองค์ พระองค์เทความรักลงมาให้เรา ถ้าเราแสวงหาพระองค์อย่างแท้จริงในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาของเรา ดังนั้นให้เราร้องขอการให้อภัยของพระเจ้า และสรรเสริญชื่ออันยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ของผู้ทรงอำนาจ และให้เรามั่นใจเพราะเรารู้ว่าพระบิดาของเราปรารถนาที่จะอวยพรเราด้วยความดี ความเมตตาและความรัก

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาผู้ทรงดี ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์รู้ถึงความสำคัญของความรักและการให้อภัยของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระเยซูเพื่อแสดงความรักและชำระหนี้บาปของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะมีชีวิตอยู่ในวันนี้ ในฐานะลูกของพระองค์ ขอให้คนอื่นเห็นความชื่นชมยินดี และความรักของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์ เมื่อช้าพระองค์พยายามที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น