ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยอห์นต้องการป้องกันไม่ให้คนที่เขารักมีความบาป เขาเป็นห่วงเพราะเขารู้ว่าบาปเพียงหนึ่งอย่าง ซาตานก็สามารถนำมาใช้ทำให้เราท้อใจและทำให้เราพ่ายแพ้ได้ เราต้องรู้ว่าเรามีพระผู้ช่วยให้รอด และผู้ปกป้อง พระองค์เสียค่าไถ่เรา พระองค์ส่งพระวิญญาณของพระองค์เพื่อช่วยให้เราเอาชนะอำนาจบาป และพระองค์จะพูดกับพระบิดาและเรียกร้องสิทธิที่จะให้อภัยเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์อับอายในความอ่อนแอเมื่อข้าพระองค์ทำบาป แม้จะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความอับอายข้าพระองค์ขอบพระคุณที่พระเยซูให้ทางกลับเข้ามาในความบริสุทธิ์ของพระองค์ พระเยซู ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่มาเพื่อช่วยชีวิตและปกป้อง ข้าพระองค์จะไม่ยอมให้ซาตานมาทำให้ข้าพระองค์ท้อแท้ แต่ข้าพระองค์จะขออุทิศตนเองอีกครั้ง เพื่อให้มีชีวิตตามลักษณะและสง่าราศีของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า ผู้ปกป้องของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น