ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนที่ไม่มีความรักก็ไม่รู้จักพระเจ้า สรุปได้ง่ายๆอย่างนี้แหละ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดอวยพรข้าพเจ้าให้มีจิตใจที่เต็มไปด้วยความรัก และมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรักของพระองค์ไปยังผู้อื่นด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น