ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ารักเราก่อน พระองค์จ่ายค่าไถ่เราในราคาที่สูงลิ่วก่อน พระเจ้าได้สำแดงความเมตตาและความยุติธรรมของพระองค์ออกมาให้เห็นผ่านทางที่สุดยอดคือพระเยซู เรารู้ว่าความรักคืออะไร เพราะพระองค์ได้แสดงให้เราเห็นก่อน แล้วเราละ ได้แสดงความเมตตาและความยุติธรรมของพระเจ้าให้คนอื่นเห็นมากน้อยแค่ไหน

Thoughts on Today's Verse...

God loved us first! God paid the huge price for our atonement, first! Jesus is the great way God displays his mercy and justice. We know what love is, because he demonstrated it. How well are we demonstrating to others the mercy and justice of God?

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ความรักของพระองค์นั้นช่างยิ่งใหญ่ สวยงาม และเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เต็มเปี่ยมด้วยพระพร โปรดช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจของข้าพเจ้าที่จะสะท้อนสง่าราศีของพระบิดาออกมาให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, your love seems is so vast, so gracious, and so life-changing. I ask that you, O blessed Holy Spirit, would help change my heart to more perfectly reflect and glorify the Father. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 4:10

ความคิดเห็น