ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ารักเราก่อน พระองค์จ่ายค่าไถ่เราในราคาที่สูงก่อน พระเยซูเป็นทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการที่พระเจ้าสำแดงความเมตตาและความยุติธรรมของพระองค์ เรารู้ว่าความรักคืออะไร เพราะพระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นก่อน แล้วเราจะแสดงให้คนอื่นเห็นความเมตตาและความยุติธรรมของพระเจ้าอย่างเต็มที่ได้อย่างไร

คำอธิษฐาน

พระบิดา ความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ข้าพระองค์ขอที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของข้าพระองค์ที่จะสะท้อนให้เห็นพระองค์พระบิดาและถวายเกียรติแด่พระองค์มากยิ่งขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น