ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เราเป็นที่หนึ่ง!" เป็นเสียงที่คนมักจะพูดในทุกวันนี้ แต่พระคัมภีร์ข้างต้นบอกเราว่า คนชั่วจุดตะเกียงของพวกเขาด้วยตาที่หยิ่งยโสและจิตใจที่หยิ่งผยอง ในทางตรงกันข้าม พระเจ้าจุดไฟส่องทางให้คนของพระองค์ด้วยคำสอนของพระองค์ (พระคัมภีร์) และด้วยพระคำของพระองค์ (พระเยซู) แต่ความหยิ่ง ความโอหัง ความผยอง หรือคำอะไรก็ตามที่คุณอยากเรียก เป็นความบาปในสายตาของพระเจ้า คิดง่ายๆ ตามนี้นะครับ พระเจ้าคือที่หนึ่ง และเลขอื่นๆ มีความสำคัญก็เพราะพระองค์เท่านั้นเอง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะให้พระองค์และลักษณะของพระองค์สำคัญมากที่สุดในใจของข้าพระองค์ ในการตัดสินใจ ในชีวิตและในอิทธิพลของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น