ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่ยืนยันว่าเราเป็นลูกแท้ๆของพระเจ้าคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราเกิดผลที่เป็นลักษณะของพระเจ้าออกมา (กาลาเทีย 5:22) พระวิญญาณช่วยเราอธิษฐาน (โรม 8:13) และเสริมกำลังให้กับเราทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จนสำเร็จ (เอเฟซัส 3:14-21) พระวิญญาณปลอบใจเราเมื่อเราทุกข์ใจและทำให้เราสัมผัสได้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆ (ยอห์น 14:15-26) พระวิญญาณเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆ(โรม 8:9,14-16) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่ผ่านมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณของพระเจ้ายังทำสิ่งต่างๆอีกมากมายให้กับเราที่เป็นลูกของพระเจ้า ดูเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ "God's Holy Fire"

Thoughts on Today's Verse...

Our sign of authenticity showing we are truly God's children is the Holy Spirit who lives in us. The Spirit helps bring forth the character of God in our lives (Galatians 5:22). The Spirit helps us when we pray (Romans 8:26-27). The Spirit empowers us to overcome sin (Romans 8:13) and gives us the strength to do things we would never imagine were possible (Ephesians 3:14-21). The Spirit comforts us in our brokenness and makes God's presence real in our lives (John 14:15-26). The Spirit is the truest sign that we are God's children (Romans 8:9; Romans 8:14-16). Thank God for the blessed Holy Spirit!

The Holy Spirit does many other vital things in our lives as God's children. Check out God's Holy Fire, our free daily devotional on the work of the Holy Spirit in our lives available online and by email.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับความบริสุทธิ์ ความยิ่งใหญ่ และอำนาจของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับความรักความเมตตาของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจต่อความรักของพระองค์ที่ยอมสละชีพเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้า ข้าแต่พระบิดา แต่ในวันนี้ ข้าพเจ้าอยากจะขอบพระคุณพระองค์อย่างยิ่งสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ผู้ที่สถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า ผู้ที่เสริมกำลัง ชำระล้าง และปลอบใจข้าพเจ้า ตลอดจนเป็นผู้ที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถมาเป็นลูกของพระองค์ได้จริงๆ ขอขอบคุณในพระนามพระเยซู จากก้นบึ้งของหัวใจข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Father, I praise you for your holiness, majesty, and power. I thank you for your loving grace. I am humbled by your sacrificial love that has saved me. But today, dear Father, I thank you most of all for your Holy Spirit, who lives in me, who empowers me, who cleanses me, who comforts me, and who makes your fatherhood accessible and real to me. Thank you, in the name of Jesus, from the bottom of my heart! Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 4:13

ความคิดเห็น