ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงสร้างเรา พระองค์ได้ปั้นบรรพบุรุษของเรามาจากผงคลีดิน พระองค์สร้างเราแต่ละคนและถักทอเราแต่ละคนในครรภ์มารดาของเรา (สดุดี 139: 13-16) เช่นเดียวกับอาดัม พระเจ้าให้เรามีลมหายใจและอวยพรให้เรามีชีวิต เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ เป็นผลงานศิลปะของพระองค์ เราถูกสร้างมาเพื่อให้ได้สัมผัสกับชีวิตที่บริบูรณ์ (ยอห์น 10:10) และเพื่อทำงานของพระองค์ในโลกของเรา (เอเฟซัส 2:10)

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดอย่าให้ใคร หรืออะไร มาดึงความสนใจของข้าพระองค์ไปจากการถวายเกียนติแด่พระองค์ ขอทรงโปรดอย่าให้สิ่งชั่วร้ายบิดเบือนความรู้สึกของข้าพระองค์ในการเป็นผู้ที่พระองค์ทรงสร้าง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น