ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้มนุษย์จะถูกทำลายโดยความบาปและความตาย แต่ พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ และพระเจ้าสร้างเราขึ้นในครรภ์ของแม่เราโดยการดูแลของพระองค์ แต่เราก็พบกับความเป็นจริงยากว่าเราอ่อนแอและล้มเหลว เราไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนพระเจ้าในลักษณะความบริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์ได้ เราทำบาป เราดื้อด้าน เราล้มเหลว เราทำในสิ่งที่เรารู้ว่าเราไม่ควรทำ เราละเลยเรื่องที่สำคัญต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและเราเรื่องมากกับสิ่งที่ไม่มีสาระ เราทำร้ายคนที่เรารักด้วยคำพูดของเรา ใครจะช่วยเราจากความเป็นจริงที่ขมขื่นใจเหล่านี้ล่ะครับ สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา แด่องค์พระเยซู เมื่อเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและเป็นองค์เจ้าชีวิตของเรา เพราะพระองค์สามารถช่วยเราจากความชั่วร้ายเหล่านี้ และทำให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตแห่งพระพรแก่ผู้อื่นและกับพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

While marred by sin and death, human beings are still created in God's image and fashioned in our mother's womb by his Sovereign care. But we bump up against the hard reality of our weakness and failure. We cannot be like God in his most defining attribute, holiness. We sin. We rebel. We fail. We do what we know we should not do. We neglect the important matters of God's will and nit-pick at nothing. With our words, we hurt and injure those we love. Who can save us from these bitter and limiting realities that we find in ourselves? Praise and hallelujahs go to Jesus when we trust him as our Messiah and Lord since He can then save us from these evils and make us ready to live a life of blessing to others and to God.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าสูงสุด ผู้ควรค่าแก่การสรรเสริญ พระองค์ยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ และไม่มีใครเทียบได้ พระองค์ทรงรัก มีพระกรุณาและความเมตตา ทรงให้อภัย และอ่อนโยนต่อเราที่เป็นลูกๆ ของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้า ในแบบท่ีพระองค์เลือกที่จะเป็นพระเจ้า อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Worthy of praise and honor are you God Most High. You are mighty, holy, and beyond compare. You have chosen to be loving, generous, merciful, forgiving, and tender with us, your children. Thank you for being God, just the way you have chosen to be God. In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 7:24-25

ความคิดเห็น