ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้มนุษย์จะถูกทำลายโดยความบาปและความตาย แต่ พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ และพระเจ้าสร้างเราขึ้นในครรภ์ของแม่เราโดยการดูแลของพระองค์ แต่เราก็พบกับความเป็นจริงยากว่าเราอ่อนแอและล้มเหลว เราไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนพระเจ้าในลักษณะความบริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์ได้ เราทำบาป เราดื้อด้าน เราล้มเหลว เราทำในสิ่งที่เรารู้ว่าเราไม่ควรทำ เราละเลยเรื่องที่สำคัญต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและเราเรื่องมากกับสิ่งที่ไม่มีสาระ เราทำร้ายคนที่เรารักด้วยคำพูดของเรา ใครจะช่วยเราจากความเป็นจริงที่ขมขื่นใจเหล่านี้ล่ะครับ สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา แด่องค์พระเยซู เมื่อเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและเป็นองค์เจ้าชีวิตของเรา เพราะพระองค์สามารถช่วยเราจากความชั่วร้ายเหล่านี้ และทำให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตแห่งพระพรแก่ผู้อื่นและกับพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าสูงสุด ผู้ควรค่าแก่การสรรเสริญ พระองค์ยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ และไม่มีใครเทียบได้ พระองค์ทรงรัก มีพระกรุณาและความเมตตา ทรงให้อภัย และอ่อนโยนต่อเราที่เป็นลูกๆ ของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้า ในแบบท่ีพระองค์เลือกที่จะเป็นพระเจ้า อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น