ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า" คำง่ายๆ เหล่านี้มีความหมายมากกว่าที่เราเห็น คำเหล่านี้เป็นทางที่จะเปิดใจเราให้พระเจ้า ดังนั้นคืนนี้เมื่อคุณยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า ให้คุณรับพระเจ้าเข้ามาในใจของคุณอย่างตั้งใจ เพราะพระบิดาอยู่ในผู้ที่ยอมรับพระบุตรของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์อยากใช้ชีวิตและให้จิตใจอยู่ในพระองค์ ข้าพระองค์ยินดีที่จะยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า องค์เจ้าชีวิต และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น