ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การนมัสการในวันอาทิตย์สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างจิตวิญญาณได้ การนมัสการในชีวิตประจำวันสามารถทำให้ชื่นบานได้ การนมัสการในความสัมพันธ์ของเราสามารถที่จะเกิดเปลี่ยนแปลงได้ แต่การนมัสการเหล่านั้น เราต้องละทิ้งวิถีของเราเอง ความปรารถนาของเราเอง และความต้องการของเราเอง และต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่น ถ้าเรามีชีวิตอยู่กับพระเยซูคริสต์ในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าของเราอย่างแท้จริง เราจะมีชีวิตในแบบที่พระองค์เป็น; เราจะยอมรับใช้คนอื่นๆ เพื่อผลดีต่อพวกเขาและเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา บางครั้งเราต้องอ่อนโยน บางครั้งเราต้องลำบาก แต่นั่นหมายถึงการใช้ชีวิตเพื่อพวกเขาเพื่อพระสิริของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ว่ามันยากที่จะยอมและละทิ้งความต้องการของตนเองเพื่อคนอื่น ข้าพระองค์คิดว่ามันง่ายมากที่จะเห็นสิ่งต่างๆ แค่จากมุมมองของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ตัวว่ามองหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ของตนเอง ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ขอทรงโปรดเติมเต็มข้าพระองค์ ด้วยพระวิญญาณของพระองค์มากขึ้น เพื่อให้ชีวิตของข้าพระองค์จะแสดงความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความเมตตา ความดี ความอ่อนโยน ความซื่อสัตย์และการควบคุมตนเอง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น