ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คงจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยสง่าราศี เมื่อคำสัญญานี้เป็นจริง ขอให้เราพยายามอย่างเต็มที่และอุทิศตนให้กับการงานที่จะทำให้พระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาของเรา เป็นที่รู้จักต่อทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกภาษาและทุกคน

Thoughts on Today's Verse...

What a glorious day when this promise is fully realized! Let's make every effort and commit ourselves to the task of making our glorious God known to every nation, tribe, language, and people.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดนำข้าพเจ้าให้ไปเจอะเจอกับคนที่ต้องการรู้จักความรอดของพระองค์ โปรดอวยพรผู้รับใช้ของพระองค์ในทั่วทุกมุมโลก ที่แบ่งปันข้อความของพระองค์กับคนอื่นๆ โปรดให้พวกเขาประสบความสำเร็จและโปรดเร่งเวลาที่คำสัญญาอันเต็มไปด้วยสง่าราศีนี้จะเกิดขึ้นจริงด้วยเถิดอธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, please lead me to someone who needs to know your salvation. Please bless your servants all around the world as they share your message with others. Please give them success and hasten the day when this glorious promise becomes fully realized. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฮาบากุก 2:14

ความคิดเห็น