ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คงจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยสง่าราศี เมื่อคำสัญญานี้เป็นจริง ขอให้เราพยายามอย่างเต็มที่และอุทิศตนให้กับการงานที่จะทำให้พระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาของเรา เป็นที่รู้จักต่อทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกภาษาและทุกคน

Thoughts on Today's Verse...

Habakkuk sees the worthlessness of what most people live to achieve and work to own. He says right before our verse, "Has not the Lord Almighty determined that the people's labor is only fuel for the fire, that the nations exhaust themselves for nothing" (Habakkuk 2:13). But God promises us — his children — that our lives can matter more than fruitless labor and perishable acquisitions. We can live for him and to experience him and his glory. God will one day make his presence fully known to those who love him (1 John 3:1-3). What a glorious day when this promise is fully realized! Let's make every effort and commit ourselves to making our glorious God known to every nation, tribe, language, and people (Revelation 7:9-12) so they can share in this flood of grace God has promised his children!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดนำข้าพเจ้าให้ไปเจอะเจอกับคนที่ต้องการรู้จักความรอดของพระองค์ โปรดอวยพรผู้รับใช้ของพระองค์ในทั่วทุกมุมโลก ที่แบ่งปันข้อความของพระองค์กับคนอื่นๆ โปรดให้พวกเขาประสบความสำเร็จและโปรดเร่งเวลาที่คำสัญญาอันเต็มไปด้วยสง่าราศีนี้จะเกิดขึ้นจริงด้วยเถิดอธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, please lead me to someone who needs to know your salvation. Please bless your servants worldwide as they share your message with others. Please give them success and hasten the day this glorious promise is fully realized. In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฮาบากุก 2:14

ความคิดเห็น