ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มากกว่าหนึ่งอาทิตย์แล้ว ที่ยอห์นได้ย้ำเตือนเราซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า เราต้องรักพี่น้องในพระคริสต์ของเรา มันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำเราว่า ถ้าเรารักพระเจ้า เราก็ต้องรักลูกๆของพระองค์ที่เป็นพี่น้องในพระคริสต์ของเราด้วย จะเห็นได้ว่า คำสั่งนี้ ไม่ได้ใช้คำว่า "ควร" หรือ "ให้พยายาม" หรือ "อยากให้" แต่เราจะ​"ต้อง" รักพี่น้องของเรา พระคัมภีร์ไม่ได้ใช้คำว่า "ต้องทำ" หรือ "คุณต้อง" อย่างพร่ำเพรื่อ เพื่อเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าเน้นเรื่องนี้ การรักกันและกันนั้นไม่ใช่ทางเลือก ต่อรองไม่ได้และไม่ควรชักช้า ขนาดพระเจ้ายังยอมส่งพระเยซูมาตายเพื่อความบาปทั้งสิ้นของลูกๆพระองค์เลย แล้วเราจะไม่รักพี่น้องเหล่านั้นที่พระคริสต์ยอมสละชีพให้ได้หรือ ก็เหมือนกับที่เปาโลบอกกับชาวโครินธ์ว่า "ความรักของพระเจ้าจับจิตจับใจเราอยู่" เราก็เลยต้องรักไง

Thoughts on Today's Verse...

For over a week, John has reminded us again and again. We must love our brothers and sisters in Christ. This reminder, however, is the clincher. If we love God, then we must love his children and our brothers and sisters in Christ. Notice that the word isn't "should" or "will try" or "want to." No, we must. The Bible is careful not to put many "must do" or "thou shalt" commands in Scripture. So God's point is clear. Love of each other is not optional, negotiable, or even something to be delayed. God sent Jesus to die for the sins of all of God's children. How can we not love those for whom Christ gave so much? As Paul will say to the Corinthians, "God's love compels us!" We MUST love.

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้ครอบครอง โปรดยกโทษที่บางครั้งข้าพเจ้าก็เลือกที่รักมักที่ชัง ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ช่วยอวยพร เลี้ยงดู และรักษาพี่น้องในพระคริสต์ของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าอยากอธิษฐานเป็นพิเศษให้กับลูกๆของพระองค์ ที่กำลังเผชิญกับการทดลองและแบกภาระหนัก... (ใส่ชื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า) นอกจากนี้ พระบิดาเจ้าข้า โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะมีส่วนช่วยพวกเขาแบบที่จับต้องได้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Sovereign Lord, forgive my sometimes selective practice of loving your children. I ask you now to bless, to nourish, and to sustain my brothers and sisters in Christ. I want to pray in particular for several of your children who have great trials and burdens... (please list some of those you know who need God's help). In addition, dear Father, please use me to minister to them in tangible ways. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 4:21

ความคิดเห็น