ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในข้อนี้ เราเห็นหลักการที่สำคัญสองอย่าง คือ หนึ่งพระเจ้าทรงดูแลและอวยพรเราในสิ่งที่เราจำเป็นมากที่สุด สองพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อมีสายสัมพันธ์ คือสายสัมพันธ์กับพระองค์และกับสามีหรือภรรยา ถึงแม้ว่าในหนังสือมัทธิวบทที่ 19 และ 1 โครินธ์ บทที่ 7 เน้นว่าบางคนมีพรสวรรค์ที่จะเป็นโสด แต่ส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าสร้างเรามาให้เติมเต็มกับอีกคนหนึ่ง การแต่งงานและการมีสามีหรือภรรยาที่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นของขวัญจากพระเจ้า งั้นให้เรามาใช้ชีวิตในแบบที่พระเจ้าตั้งใจให้เป็นกันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

Two powerful principles are presented here. First, God looks out for us and blesses us with what we need most. Second, God made us for relationship: relationship with him and with a husband or wife. Yes, Matthew 19 and 1 Corinthians 7 both emphasize that some are gifted to be single, but most of us are made to be complete with another. Marriage and a godly husband or wife are a gift from God. Let's live like they are!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณสำหรับการเอาใจใส่ต่อความจำเป็นของข้าพเจ้า บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าขอในสิ่งที่อยากได้มากกว่าสิ่งที่จำเป็น ขอบคุณที่ทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับข้าพเจ้า แทนที่จะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากได้ พระบิดาที่รัก ในตอนนี้ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติต่อคนที่มีค่าในชีวิตเหมือนของขวัญจากพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู ผู้เป็นของขวัญที่สุดยอดของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Holy God, I want to thank you for looking out for my needs. So many times I ask you for what I want, not what I need. Thank you for doing what is best for me and not what I want! Now, dear Father, please help me treat the significant people in my life as gifts from you. In the name of Jesus, your ultimate gift, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ปฐมกาล 2:18

ความคิดเห็น