ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราตายแล้ว แต่มีชีวิตมากกว่าเดิม เรากำลังถูกตรึงกางเขนและถูกข่มเหง แต่มีเกียรติกว่าที่เคยมี คุณเห็นไหมครับว่า พระคริสต์อยู่ในเรา พระองค์ทำงานผ่านทางเรา เพื่อที่จะอวยพรคนอื่นๆ ดังนั้นชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้ในร่างกายที่มีข้อจำกัดของเรา ทำได้มากกว่าที่เราคิด— เพราะเป็นการทำงานของพระเยซูคริสต์ ชีวิตที่เรามีอยู่ในขณะนี้ เป็นชีวิตที่อยู่โดยความเชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดเพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ที่ได้แสดงให้เห็นความรักของพระองค์ โดยการเสียสละตัวเองเพื่อแลกกับเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและบริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ทรงแบ่งปันชีวิตและอำนาจของพระองค์แก่ข้าพระองค์และผ่านทางข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ให้ชีวิตของข้าพระองค์มีส่วนในพระเยซูคริสต์ ขอบพระคุณสำหรับการให้พระคริสต์มีส่วนในชีวิตของข้าพระองค์! ขอให้การกระทำและลักษณะของข้าพระองค์สะท้อนถึงความรัก พระคุณและอำนาจของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น