ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้เป็นการบอกให้มีความมั่นใจในพระเจ้า สำหรับคนที่กำลังเผชิญหน้ากับความสิ้นหวัง ซึ่งพระเจ้าเป็นผู้นำมาถึงพวกเขาเพื่อให้พวกเขากลับใจ ที่ดินของพวกเขากลายเป็นที่รกร้างและถูกทำลายจากภัยแล้ง ภัยพิบัติ และการเก็บเกี่ยวไม่ดี อย่างไรก็ตาม ตอนนี้พระเจ้ากำลังสัญญาที่จะอวยพรพวกเขา ถ้าพวกเขาจะกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าของอิสราเอล จะทำสิ่งที่ดีที่จะช่วยเหลือคนของพระองค์ ผ่านการกลับใจของพวกเขาและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ แผ่นดินสามารถชื่นชมยินดี เช่นเดียวกับที่คนของพระองค์ควรจะเป็น! เราก็ควรจะชื่นชมยินดีเช่นกัน! เพราะพระเยซู เรารู้ว่า "พระเจ้าได้ทำในสิ่งที่ดี" เพื่อเรา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณสำหรับการทำงานที่น่าทึ่งของพระองค์ในโลกเรา ขอบพระคุณสำหรับการทำงานของพระองค์ในการเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ น้อยๆ ของข้าพระองค์ในโลกนี้ ขอบพระคุณสำหรับการปลดปล่อยของพระองค์ในพระเยซู ขอบพระคุณสำหรับชัยชนะเหนือความตาย ขอบพระคุณสำหรับการเทพระคุณและความเมตตาของพระองค์ลงมา ขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับพระคัมภีร์ซึ่งพระวิญญาณของพระองค์เป็นแรงบันดาลใจและใช้สอนเรา ขอบพระคุณสำหรับครอบครัว เพื่อนๆ ในคริสตจักรของพระองค์ขอบพระคุณ ... ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น