ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พวกเราแตกต่างกัน! พระเจ้าให้เราเป็นชายและหญิงเพื่อให้เราสามารถที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกัน แต่ละคนถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า ความตั้งใจของพระเจ้าคือการที่สามีและภรรยาจะมีความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ด้วยกัน พวกเขายังคงให้เกียรติพ่อแม่ของพวกเขา แต่บ้านของพวกเขาคือการที่พวกเขาอยู่ด้วยกัน สองชีวิตของพวกเขากลายเป็นหนึ่ง ในบริบทนี้ของช่วงชีวิต พวกเขามีความใกล้ชิดกัน ทางเพศสัมพันธ์— กลายเป็น "เนื้อเดียวกัน" ให้มีความสุขในความสัมพันธ์นี้ (สุภาษิต 5) จะต้องปกป้องความสัมพันธ์นี้ (1 สะโลนิกา 4: 3-8) และเฉลิมฉลองความสัมพันธ์นี้ (เพลงซาโลมอน) และความสัมพันธ์นี้สำหรับชีวิต (มัทธิว 19: 6)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู็บริสุทธิ์และทรงอำนาจ ขอทรงโปรดอวยพรให้ข้าพระองค์เข้มแข็งที่จะใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ และบริสุทธิ์ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเพศทุกวันนี้ ขอทรงโปรดใช้พระวิญญาณและพระคำของพระองค์ ที่จะสั่งสอน แก้ไขและตีสอนข้าพระองค์ ในการที่จะพยายามแสวงหาความจริงของพระองค์สำหรับความสัมพันธ์ของข้าพระองค์และเฉลิมฉลองน้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น