ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่เพียงแต่อวยพรเราเท่านั้น พระองค์อยู่กับเราด้วย พระองค์อยู่กับเราในทุกๆที่ (สดุดี 139) การทรงอยู่และอำนาจของพระองค์จะยึดเราไว้และให้กำลังแก่เรา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ของเราหรือในโลกนี้ พระเจ้าทรงให้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เหนือศัตรูและความชั่วร้ายต่างๆ แม้แต่คนที่สงสัยในพระเยซูและศัตรูของพระองค์ก็จะนมัสการพระองค์องต์เจ้าชีวิต และคุกเข่าต่อพระบาทของพระเจ้า และจะตระหนักว่าความเชื่อของเราไม่ใช่เพียงแค่เป็นความถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น แต่เป็นชัยชนะ (เธสะโลนิกา 1)

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่พระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ แต่ยังทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ด้วย พระองค์รู้จักและห่วงใยข้าพระองค์ พระองค์ได้ยินเสียงของข้าพระองค์ที่ร้องขอความเมตตาและความช่วยเหลือ พระองค์ทรงแบ่งเบาความทุกข์ยากและภาระของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากศัตรูทุกอย่าง ทั้งทางร่างกายและทางจิตวิญญาณ และขอทร ให้ความกล้าหาญแก่ข้าพระองค์ในการยืนหยัดในความเชื่อ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น