ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การมีพระเจ้าที่เป็นนิรันดร์ เป็นศิลาแห่งความมั่นคงในโลกที่วุ่นวาย เป็นเรื่องที่น่าป่าวประกาศนะครับ หลายอย่างที่เราตื่นเต้นในโลกนี้เป็นเพียงชัยชนะชั่วคราว ตื่นเต้นแทนนักกีฬาหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ในพระเจ้าเรามีบางสิ่งบางอย่างที่แท้จริงที่เราจะร้องเพลงด้วยความสุข พระองค์รู้จักเราตั้งแต่ความคิดของเรา พระองค์รักเราก่อนที่จะวางรากฐานของโลก พระองค์ได้ส่งพระบุตรของพระองค์ที่จะช่วยเรา และพระองค์จะนำเรากลับบ้านไปหาพระองค์เอง! จะไม่มีเพลงเงียบๆ เบาๆ ในวันนี้นะครับ ให้เราร้องเพลงด้วยความสุขและตะโกนออกมาดังๆ ให้กับพระเยโฮวาห์!

คำอธิษฐาน

สรรเสริญพระเจ้า องค์เจ้าชีวิต พระเจ้า พระองค์ได้นำความรอดของพระองค์มาที่ข้าพระองค์! พระองค์อวยพรข้าพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์ ทรงปลอบโยนข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ และทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์ได้รับพระพรจากพระองค์อย่างเปี่ยมล้น ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ด้วยใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ด้วยความคิดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์นมัสการพระองค์ด้วยคำพูดและมือของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ด้วยทุกอย่างที่ข้าพระองค์เป็น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น