ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าเรามีข้อบกพร่องและไม่สมบูรณ์ เปาโลเตือนเราสามารถเป็นคนสำคัญ มีอำนาจ และมีประโยชน์ต่อกันและกันได้ ความหวังของเราอยู่ในพระเจ้า และพระองค์ก็ได้ให้เรามีกันและกันในการเดินทางแห่งความเชื่อของเรา อย่าให้เรามีชีวิตความเชื่อที่อยู่อยู่โดดเดี่ยวเลยนะครับ แต่ให้พึ่งพาซึ่งกันและกัน และเรียนรู้จากกันและกันในขณะที่เรามองไปที่พระคริสต์เพื่อความรอดและความเข้มแข็งของเรา

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระบิดา สำหรับการให้มีคนในชีวิตของข้าพระองค์ที่มีส่วนในการทำให้ข้าพระองค์เป็นแบบที่เป็น ช่วยสอน แก้ไข และสนับสนุนข้าพระองค์ในชีวิตที่อยู่กับพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการช่วยเหลือของพระองค์ผ่านทางคำพูดของพวกเขา การเป็นตัวอย่าง และการสัมผัสของพวกเขา ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มีครอบครัวที่จะเดินทางกลับบ้านไปหาพระองค์ด้วยกัน อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น